PROVOZNÍ ŘÁD DRAŽEBNÍHO A AUKČNÍHO SYSTÉMU SPOLEČNOSTI DRAŽBYPROST s.r.o. - uživatelská příručka

1. Registrace do systému

Zájemce musí provést registraci do Dražebního a aukčního systému společnosti Dražbyprost s.r.o. Tato registrace musí být provedena na www.drazbyprost.cz. V nabídce REGISTROVAT si zájemce zvolí e-mailovou adresu a heslo, zadá typ uživatele a vyplní své identifikační údaje. Po jejich odeslání bude zájemci na jím uvedený e-mail zaslána smlouva o registraci do systému elektronických dražeb a aukcí a ověření totožnosti uživatele, ve které budou uvedeny údaje nezbytné k aktivaci jeho uživatelského účtu (e-mail 1- registrace). Správnost a pravdivost těchto údajů stvrdí svým úředně ověřeným podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem. Uživatel účtu doručí tuto smlouvu provozovateli systému jedním z těchto způsobů:
a) s úředně ověřeným podpisem převedeným do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů na e-mailovou adresu provozovatele systému
b) s úředně ověřeným podpisem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla provozovatele systému (s dostatečným časovým předstihem)
V případě, že účastníkem dražby/aukce budou manželé, musí být formulář opatřen úředně ověřeným podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem obou manželů.
O úspěšně provedené aktivaci uživatelského účtu bude uživatel účtu vyrozuměn e-mailem (e-mail 2- schválení administrace).
Registraci do Dražebního a aukčního systému společnosti Dražbyprost s.r.o. je nutné provést s dostatečným předstihem. Pokud zájemce o registraci neobdrží e-mail o aktivaci uživatelského účtu, je povinen o této skutečnosti informovat provozovatele systému nejméně 24 hodin před zahájením dražby/aukce, které se chce účastnit. Po zahájení dražby/aukce již nelze registraci do systému ani aktivaci uživatelského účtu provést.

2. Přihlášení do dražby/ aukce

Aktivní uživatel účtu se může stát účastníkem jím vybrané dražby/aukce po splnění podmínek pro účast v dražbě/aukci, které jsou uvedeny v příslušné dražební /aukční vyhlášce (přihlášení do příslušné dražby/aukce prostřednictvím svého uživatelského účtu a úhrada jistoty). Možnosti složení a podmínky splatnosti jistoty jsou uvedeny v příslušné dražební /aukční vyhlášce. O této skutečnosti bude informován e- mailem. (e-mail 3- přihlášení do dražby). Po splnění těchto podmínek bude provedena aktivace uživatele účtu do příslušné vyhlášené dražby/aukce a uživatel účtu se stává účastníkem dražby s přiděleným identifikačním číslem. O této aktivaci a přiděleném čísle bude účastník dražby/ aukce vyrozuměn e-mailem a bude mu potvrzena účast v dražbě (e- mail 4- přihlášení do dražby).
Pokud uživatel účtu neobdrží e-mail o své aktivaci do vybrané dražby/aukce minimálně 4 hodiny před jejím zahájením, je povinen o této skutečnosti informovat dražebníka/organizátora aukce. Po zahájení dražby/aukce již nelze aktivaci do jím vybrané dražby/aukce provést.
V případě, že účastník dražby bude uplatňovat předkupní právo, je povinný kontaktovat dražebníka/organizátora aukce a doložit tuto skutečnost s dostatečným předstihem před zahájením příslušné dražby/aukce.

3. Vyhlášení dražby/aukce

Konání dražby/aukce je oznámeno na adrese www.drazbyprost.cz. v sekci Všechny dražby/ aukce. V detailním zobrazení konkrétní dražby je uvedeno číslo dražby/ aukce, datum a čas zahájení a ukončení dražby/aukce, předmět dražby/aukce. V kartě dražby/aukce jsou uvedeny všechny dostupné dokumenty k předmětu dražby/aukce- vyhláška, znalecký posudek,…
Účastník dražby je povinen se se všemi uveřejněnými dokumenty před zahájením dražby seznámit.

4. Průběh dražby/ aukce

V čase zahájení dražby/aukce vyzve licitátor účastníky dražby/ aukce, aby činili svá podání v dražbě/ aukci, tím je dražba/ aukce zahájena. V případě, že do zahájení dražby/ aukce není do této dražby/ aukce přihlášen žádný účastník, oznámí licitátor, že dražba/ aukce byla ukončena s výsledkem nevydraženo, protože do dražby/ aukce nebyl přihlášen žádný účastník. V případě, že byl účastník aktivován do dražby/ aukce, bude mu umožněno činit podání tím, že na kartě dražby/ aukce se objeví „dialogové okno“ Průběh dražby. Po jeho „rozkliknutí“ se objeví detail průběhu dražby a dialogové okno pro činění podání. V tomto „dialogovém oknu“ bude předvyplněná výše nejnižšího podání stanovená vyhláškou, tuto částku účastník dražby/ aukce musí vyplnit a po kontrole potvrdí podání a odešle do systému. V historii podání se jím uvedené podání zobrazí zeleně. Účastník dražby/ aukce má možnost tuto předepsanou částku zvýšit a po potvrzení a kontrole odeslat do systému. Každé následující podání musí být vyšší než předchozí minimálně o částku uvedenou ve vyhlášce. Tomu odpovídá i výše předvyplněného poddání nabízená systémem. Průběh učiněných podání na dražbě/ aukci je možné sledovat na kartě dražby/ aukce. Každé platné podání je zaznamenáno do tabulky, kde je uvedeno datum a čas podání, číslo účastníka dražby/ aukce a výše podání. Tato tabulka bude on-line přístupná všem uživatelům internetu. Kromě sledování průběhu licitace je uveřejněn i zbývající čas do ukončení dražby/aukce. Dražba/ aukce se koná do doby, dokud účastníci dražby/ aukce činí podání, nejméně však do okamžiku stanoveného ve vyhlášce jako čas ukončení dražby. Pokud někdo z účastníků dražby/ aukce učiní podání v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby/ aukce, čas ukončení dražby / aukce se posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto podání. Je-li v této lhůtě učiněno další platné podání, posouvá se čas ukončení dražby opět o pět minut. Pokud v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby nikdo z účastníků dražby/ aukce neučiní podání, je dražba/ aukce ukončena v čase ukončení dražby/ aukce. Ve třetí minutě před časem ukončení dražby/ aukce se objeví na kartě dražby/ aukce výzva: Poprvé pro účastníka dražby/ aukce č….. Po další minutě se objeví na kartě dražby/ aukce výzva: Podruhé pro účastníka dražby/ aukce č….. Po další minutě se objeví na kartě dražby/ aukce upozornění: Neučiní-li někdo z účastníků dražby/ aukce podání vyšší než bylo podání učiněné naposled účastníkem dražby/ aukce č…., bude mu udělen příklep. V čase ukončení dražby/ aukce se objeví na kartě dražby/ aukce výzva: Potřetí pro účastníka dražby/ aukce č….. Poté dojde k ukončení možnosti činit podání na této dražbě/ aukci. Po třetí výzvě dojde ke kontrole dostupnosti systému, která prokáže, že nenastala výluka dostupnosti systému delší než 1minuta. V tomto případě udělí licitátor příklep účastníkovi dražby/ aukce, který učinil poslední, nejvyšší podání v dražbě/ aukci. O této skutečnosti je informován každý z účastníků dražby/ aukce emailem (e-mail 5- ukončení dražby). V případě, že kontrolou bude zjištěna výluka dostupnosti systému delší než 1 minuta, bude čas dražby prodloužen licitátorem minimálně o jednu hodinu. O této skutečnosti bude licitátor informovat účastníky dražby/ aukce na jejich e-mailových adresách (e-mail 6- prodloužení dražby).

Účastníci dražby/ aukce jsou vázáni svými podáními, dokud licitátor neudělí příklep. Udělením příklepu je dražba ukončena.
Účastníci dražby/ aukce uplatňující předkupní právo nejsou vázáni povinností navyšovat podání, mohou činit podání ve stejné výši, jako bylo poslední nejvyšší podání. Podání účastníků s předkupním právem budou označena v tabulce textem: Podání učinil dražitel s předkupním právem.
Učinilo-li více účastníků dražby/ aukce současně (ve stejném čase) stejné nejvyšší podání, provede se losování. Losování bude použito i v případě, že více dražitelů s předkupním právem učiní podání ve stejné výši. Výsledek losování bude uveřejněn v tabulce podání, vítězem losování se stává účastník s vyšším číslem.

5. Vysvětlení pojmů

6. Další ustanovení

Účastníky dražby/ aukce mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům a stát.
Účastníky dražby nesmějí být podle zákona 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách:
Účastníky dražby/aukce nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu.

7. Minimální konfigurace PC

Dražební systém je dostupný běžnými nástroji elektronické komunikace. Pro použití elektronického dražebního systému stačí aktuálně bezplatně poskytovaná verze internetového prohlížeče bez potřeby instalace dalších speciálních aplikací s výjimkou běžných rozšíření prohlížeče, jako je Java, Flash nebo Adobe Reader. Minimální konfigurace počítače je Pentium III 550MHz, 256MB operační paměti, Microsoft Windows 2000.