Informace o zpracování osobních údajů

Obchodní společnost Dražbyprost s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Mírové náměstí 2/5, PSČ 400 01, IČO: 28741552, jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29968 (dále jen „společnost Dražbyprost“) tímto informuje své klienty a ostatní účastníky dražeb/aukcí (dále jen dražeb) pořádaných společností Dražbyprost o zpracování jejich osobních údajů, v souladu s účinnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Společnost Dražbyprost je v rámci plnění svých zákonných povinností oprávněna zpracovávat osobní údaje svých zákazníků pro níže uvedené účely, v odpovídajícím rozsahu, a po dobu k tomu nezbytnou.

Kontaktní údaje společnosti Dražbyprost (dále také jen „Správce“)

1. Účely zpracování osobních údajů

a) Plnění smlouvy

b) Plnění zákonných povinností ze strany společnosti Dražbyprost

c) Oprávněný zájem společnosti Dražbyprost

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Pro účely uvedené výše
2.1 FYZICKÁ OSOBA - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště
2.2 PRÁVNICKÁ OSOBA - název, sídlo, IČ, DIČ, jméno a příjmení, datum narození osoby oprávněné zastupovat

3. Doba zpracovávání osobních údajů:

Společnost Dražbyprost zpracovává osobní údaje navrhovatele dražby a ostatních účastníků dražby po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 5 let od provedení předmětné dražby, popř. od jiného zániku závazku z této smlouvy, není-li v těchto informacích uvedeno v konkrétním případě jinak.

4. Způsob a zásady zpracování osobních údajů

Společnost Dražbyprost je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializované společnosti. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích. Společnost Dražbyprost prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů navrhovatele dražby a ostatních účastníků dražby, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí dotčených osob a v souladu s účinnými právními předpisy, zejména s účinnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Navrhovatel dražby, popř. jiný účastník dražby, může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva uvedená níže, a to:

5. Práva navrhovatele dražby a jiných účastníků dražby

Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů

Navrhovatel dražby či jiný účastník dražby (každý z nich dále jen „dotčená osoba“) mají právo získat od společnosti Dražbyprost informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud společnost Dražbyprost osobní údaje dotčené osoby zpracovává, je povinen poskytnout dotčené osobě bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost dotčené osoby může společnost Dražbyprost účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení těchto kopií.

Dotčená osoba má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení. Dotčená osoba má rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

Na žádost dotčené osoby vymaže společnost Dražbyprost bez zbytečného odkladu její osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dotčená osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají, které poskytla společnosti Dražbyprost a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu společnosti Dražbyprost má dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše. V případě přijetí námitky společnost Dražbyprost osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami dotčené osoby, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud společnost Dražbyprost dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom dotčenou osobu, sdělí jí zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud společnost Dražbyprost naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, dotčenou osobu o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.

Vyřizování žádostí dotčených osob při uplatnění jejich práv u společnosti Dražbyprost

Společnost Dražbyprost umožňuje dotčeným osobám podání žádostí v různých formách, jež se primárně budou odvíjet od vztahu mezi společností Dražbyprost a dotčenou osobou (písemným formulářem, elektronicky). Jestliže dotčená osoba podává žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže by dotčená osoba ve své žádosti uvedla, že požaduje jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě žádosti dotčené osoby informuje společnost Dražbyprost dotčenou osobu do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

6. Příjemci osobních údajů

Společnost Dražbyprost je oprávněna za podmínek stanovených účinnými právními předpisy předat osobní údaje dotčené osoby za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce společností Dražbyprost pověřen a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plněním zákonných či smluvních povinností společnosti Dražbyprost a/nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného pro společnost Dražbyprost dotčenou osobou a/nebo na základě oprávněného zájmu společnosti Dražbyprost.

Takovými příjemci jsou zejména:

7. Zabezpečení osobních údajů

Společnost Dražbyprost prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

Vyplněním registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Společnost Dražbyprost je oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

V Ústí nad Labem, dne 12.11.2018