Protože v průběhu dražby nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba ukončena s výsledkem nevydraženo.

Chata Sebuzín

Rekreační objekt

 Mapa

ID
484287
Číslo jednací
51/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-06-28 15:45:00
 Ukončení dražby
2017-06-28 16:15:00
Odhadní cena
210.000 CZK
Nejnižší podání
105.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
30.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 1472- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Sebuzín, č.e. 8776, rod.rekr., stavba stojí na pozemku p.č. 1472 - pozemek parc.č. 1473- zahrada (ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 363 pro katastrální území Sebuzín.

Rekreační chata č.e. 8776 je samostatně stojící stavba tvořící součást pozemku čís. parcely 1472 , k.ú. Sebuzín. Dispoziční řešení: Dům má jedno nadzemní podlaží – přízemí: Vnitřní dispozici tvoří obytná místnost s kuchyňským koutem, záchodem a zastřešenou verandou. Konstrukční řešení a vybavení: Stavba má svislé nosné konstrukce dřevěné oboustranně obíjené, se založením na kamenných a betonových základech, stropy jsou dřevěné s podhledem, střecha je sedlová s dřevěným krovem a krytinou z asfaltových izolačních pásů, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, podlahy jsou betonové opatřené krytinou z PVC a koberci, okna jsou dřevěná jednoduchá, dveře jsou dřevěné do dřevěných zárubní. Vybavení tvoří záchod. Chata má přípojku el. proudu, topení je lokální elektrické s přímotopem. Stáří a stavební stav: Stáří stavby bylo stanoveno odborným odhadem, a to s přihlédnutím k použitým materiálům na rok 1970, její stáří činí ke dni ocenění za tohoto předpokladu 47 let. Chata je dlouhodobě nevyužívaná, neudržovaná, poškozená při násilných vniknutích, její stavební stav je špatný. Na pozemcích se dále nachází oplocení, přípojka elektrické energie, částečné oplocení. Podlahová plocha 13m2. Pozemky(dle LV č. 363): Pozemek čís. parcely 1472, k.ú. Sebuzín, o výměře 17 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití – zastavěno rekreační chatou č.e. 8776, - rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně. Pozemek čís. parcely 1473, k.ú. Sebuzín, o výměře 1259 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrada, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond, ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně. Na oceňovaných pozemcích se dále nachází venkovní úpravy (přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy apod.). Pozemky o výměře 1 276m2.

Historie podání