Protože v průběhu dražby nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba ukončena s výsledkem nevydraženo.

Dům Kladruby+ 1/2 garáže v Chudeřicích u Bíliny

Komerční nemovitost

 Mapa

ID
347750
Číslo jednací
129/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-01-11 15:45:00
 Ukončení dražby
2017-01-11 16:15:00
Odhadní cena
559.000 CZK
Nejnižší podání
229.500 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
65.000 CZK

Předmět dražby
1. ideální polovina na nemovitosti: - budova Chudeřice, č.e. 125- garáž, na pozemku parc.č. 23/208- zastavěná plocha a nádvoří, LV 10001 (jiný vlastník) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 3039 pro katastrální území Chudeřice u Bíliny 2.- pozemek parc.č. St. 80- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Kladruby č. p. 38, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 80 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 137 pro katastrální území Kladruby u Teplic.

1. Garáž je přízemní stavba, vnitřní dispozice nebyla z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěna, předpokládáme, že je tvořena jedním garážovým stáním pro osobní automobil. Je to řadová vnitřní stavba situovaná na pozemku jiného vlastníka. Pozemek čís. parcely 23/208 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Chudeřice u Bíliny, na němž je garáž postavena, je ve vlastnictví jiného vlastníka – LV 10001 Město Bílina, a není předmětem ocenění. Garáž je přístupná po nezpevněné komunikaci na pozemku neznámého vlastníka, v dalším průběhu navazující na ulici Sadová. 2. Stavba č.p.38, součást parc.č. St. 80, v k.ú. Kladruby u Teplic je samostatně stojící objekt se dvěma nadzemními podlažími (přízemí a podkroví). Objekt je situován do mírného svahu, lze předpokládat částečné podsklepení. Dispoziční řešení objektu nebylo zjištěno, neboť prohlídka interiéru nebyla umožněna. Podle okenních výplní v přízemí (skleněné tvárnice tzv. luxfery) a samostatného vchodu z návsi lze usuzovat na přízemní sklady. Součástí přízemí je potom rohová prodejna s vlastním vstupem a s výkladci. V podkroví usuzujeme na byt, další vchod je z nádvoří. Na základě zevní prohlídky usuzujeme na svislé konstrukce zděné z cihel. Krov je sedlový s vikýři, ve dvorní části je jedna střešní rovina částečně zkrácená, střešní krytina je směrem do ulice asfaltová (šindel), směrem do dvora osinkocementová (eternit). Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu s nátěrem. Venkovní fasáda je hladká, četně poškozená, podezdívka je obložena cihelnými pásky. Okna jsou dřevěná zřejmě zdvojená, nejsou původní. V přízemí jsou na místo oken osazeny luxfery. Na obchodu jsou mříže. Usuzujeme na napojení objektu na elektřinu a vodovod. Jiné inženýrské sítě nebyly zjištěny. Další stavby: přístřešek na nádvoří. Pozemky: předmětem ocenění je pozemek čís. parcely St.80 v k.ú. Kladruby u Teplic, obec Kladruby, okres Teplice. Parcela čís. St.80 je z části zastavěna objektem č.p. 38, zbytek pozemku tvoří nádvoří stavby. Podlahová plocha odhadem 250m2. Pozemek 391m2.

Historie podání