Pozemky a zemědělská stavba Tuhaň u Dubé- podíl 1/5

Pozemek

 Mapa

ID
34019
Číslo jednací
34019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-06-26 15:45:00
 Ukončení dražby
2019-06-26 16:15:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
850.000 CZK
Nejnižší podání
425.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
100.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/5 na nemovitostech: Pozemek parc.č. st. 18- zastavěná plocha a nádvoří (2433 m2), stavba na pozemku: bez čp / č. ev., zemědělská stavba Pozemek parc.č. 78/1- trvalý travní porost (3224 m2) Pozemek parc.č. 78/2- ostatní plocha (228 m2) Pozemek parc.č. 78/3- trvalý travní porost (41 m2) Pozemek parc.č. 79/1- ostatní plocha (678 m2) Pozemek parc.č. 79/2- ostatní plocha (883 m2) Pozemek parc.č. 79/3- ostatní plocha (188 m2) Pozemek parc.č. 80- zahrada (226 m2) Pozemek parc.č. 81/1- ostatní plocha (1071 m2) Pozemek parc.č. 721- orná půda (11469 m2) Pozemek parc.č. 726- vodní plocha (5859 m2) Pozemek parc.č. 727- vodní plocha (1565 m2) Pozemek parc.č. 753/2- lesní pozemek (3932 m2) Pozemek parc.č. 754/11- orná půda (104412 m2) Pozemek parc.č. 964/2- orná půda (5170 m2) Pozemek parc.č. 1422/1- ostatní plocha (248 m2) Pozemek parc.č. 1422/2- ostatní plocha (185 m2) Stavba: bez čp / č. ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 18 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, na listu vlastnictví č. 22 pro katastrální území Tuhaň u Dubé

Zemědělská stavba bez č.p./č.e: Prohlídka objektu nebyla umožněna a proběhla pouze zvenčí. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní pro daný typ stavby. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace případného příslušenství a skutečné provedení tedy může být odlišné. Objekt je zemědělská stavba sloužící k uskladnění zemědělské produkce. Stavba má jedno nadzemní podlaží a je bez podzemního podlaží. Objekt má půdu a nemá vybudované obytné podkroví. Základy jsou smíšené, objekt je zděné konstrukce stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří betonová taška a pro klempířské prvky byl použit pozinkovaný plech. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Odhadem byl objekt postaven v roce 1930. Stěny objektu jsou bez vad, střecha je bez vad, objekt je bez oken, podlahy jsou zastaralé, objekt je bez vybavení a rozvody jsou zastaralé. Objekt je v dobrém stavu. Prostor je využíván jako sklad. Zastavěná plocha činí 480 m2. Podlahová plocha vč.příslušenství (půda) činí 960 m2. Vnitřní omítky chybí. V objektu nejsou okna. Vchodové dveře jsou dřevěné. V ostatních místnostech je cementový potěr. V objektu se nenachází další vybavení. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Jednotka je bez zdroje vody, odpadní vody nejsou v objektu řešeny. Pozemky: parc. č. st. 18; 78/1; 78/2; 78/3; 79/1; 79/2; 79/3; 80; 81/1; 1422/1 a 1422/2- pozemky jsou v zastavěné ploše obce a jedná se o stavební pozemky s celkovou plochou 9.405 m2. Plocha pozemků jsou dle územního plánu regulovány jako Plochy smíšené obytné - SO. Pozemky spolu sousedí a tvoří celek. Na pozemcích je několik ovocných dřevin. Pozemky jsou místy rozděleny oplocením (ohrádkami) a slouží k chovu domácího zvířectva. Na pozemku je též několik drobných staveb v podobě přístřešků a kurníků, které nemají vliv na výši ocenění. Sklon pozemků je mírně svažitý. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemek parc. č. 721; 726; 727; 753/2; 754/11 a 964/2- p.č. 721; 754/11 a 964/2 jsou užívány jako zemědělské pozemky, s plochou 121.051 m2. Plocha pozemků je dle územního plánu regulovaná jako plochy zemědělské - orná půda; pozemek p.č.964/2 jako plochy zemědělské - trvale travní porost. Na pozemcích se nenacházejí trvalé porosty. Jsou obhospodařovány. Samotné pozemky jsou mírně svažité. K pozemkům lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Pozemky p.č. 726 a 727 jsou zamokřené pozemky, s plochou 7.424 m2. Plocha pozemků je dle územního plánu regulovaná jako plochy vodní a vodohospodářské. Pozemek p.č. 753/2 je lesním pozemkem, s plochou 3.932 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako plocha lesní. Na pozemku se řídce nachází stromy olše lepkavé. Značná část je vyřezaná kvůli vedení el. proudu.