Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Rodinný dům Bukovice- podíl 9/32

Rodinný dům

 Mapa

ID
396635
Číslo jednací
145/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-03-08 15:15:00
 Ukončení dražby
2017-03-08 15:45:00
Odhadní cena
78.000 CZK
Nejnižší podání
39.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
11.000 CZK

Předmět dražby
podíl o velikosti 9/32 na nemovitostech: - pozemek parc.č. St. 83- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Bukovice č. p. 18, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 83 - pozemek parc.č. 588/1- zahrada - pozemek parc.č. 799- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 160 pro katastrální území Lhenice u Bžan.

Rodinný dům č.p. 18 je samostatně stojící, situovaný v jižní části oploceného areálu, na pozemku čís. parcely st. 83, k.ú. Lhenice u Bžan. Z důvodu neumožnění provedení prohlídky nebyla zjištěna vnitřní dispozice domu. Z exteriéru je patrné, že dům má jedno podlaží a sedlovou střechu umožňující zřízení podkroví. Konstrukční řešení a vybavení: Stavba má svislé nosné konstrukce zděné, střecha je sedlová s taškovou krytinou, klempířské prvky pouze pozůstatky okapů z pozinkovaného plechu, okna jsou dřevěná špaletová, fasádní omítky jsou hladké. Konstrukční řešení a vybavení vnitřních prostor domu nebylo z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěno. Stáří a stavební stav: Přesné stáří domu se nepodařilo zjistit. Podle architektonického slohu a existence stavby se shodným číslem popisným a parcelním v evidenci archivních map stabilního katastru lze usuzovat stáří stavby více jak 150 let. V současnosti je na exteriéru domu patrný špatný stavební stav (např. trouchnivění okenních křídel, v části chybějící výplně skel, opadané zdivo ve vrcholu štítu v čelní části objektu). Stavební stav ostatních konstrukcí z důvodu neumožnění prohlídky nebylo možné zjistit. Dle vnějšího stavu lze předpokládat dlouhodobou neobydlenost domu a stav interiéru domu vyžadující rekonstrukci. Opotřebení je pro stanovení věcné hodnoty určeno odhadem, s ohledem na vnější stav objektu a skutečnost, že objekt není dlouhodobě obydlen. Další stavby v příslušenství (tzv. venkovní úpravy) tvoří přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, oplocení apod. Stavby v příslušenství domu (venkovní úpravy) nejsou samostatně oceněny a v celkové obvyklé ceně jsou zohledněny jako příslušenství. Pozemek čís. parcely st. 83, k.ú. Lhenice u Bžan, o výměře 236 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rodinného domu č.p. 18. Jde o stavební pozemek z převážné části zastavěný rodinným domem č.p. 81, nezastavěná plocha je užívána jako dvůr a zahrada, na pozemku se nachází neošetřované trvalé porosty. Pozemek je napojený na inženýrské sítě el. proudu a vody. Pozemek čís. parcely 588/1, k.ú. Lhenice u Bžan, o výměře 26 m2, evidovaný v druhu zahrada, navazuje na pozemek stavební st. 83, je malé velikosti, na jižní hranici ohraničen uličním oplocením. Pozemek čís. parcely 799, k.ú. Lhenice u Bžan, o výměře 170 m2, evidovaný v druhu zahrada, navazuje jižní hranicí na pozemek stavební st. 83, tvoří severní část zahrady, je zatravněný, s neošetřovanými porosty, na severní hranici je ohraničen dřevěným plaňkovým oplocením. Pozemky jsou neudržované, převážně rovinné, přístupné z veřejných pozemků, ve vlastnictví Obce Bžany.

Historie podání