Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Stavební pozemek Teplice nad Metují

Pozemek

 Mapa

ID
691320
Číslo jednací
136017
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-02-28 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-02-28 15:00:00
Odhadní cena
393.000 CZK
Nejnižší podání
197.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
60.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc. č. 305/9 – trvalý travní porost, výměra 843 m2 - pozemek parc. č. 305/10 – ostatní plocha, výměra 384 m2 obec Teplice nad Metují, kat. území Teplice nad Metují, okres Náchod, pozemky byly vymezeny na základě Geometrického plánu č. 367- 656/2015 (před vymezením na základě Geometrického plánu č. 367- 656/2015 - pozemek parc. č. 305/1 – ostatní plocha, výměra 10 766 m2, - pozemek parc. č. 305/5 – trvalý travní porost, výměra 9 488 m2, zapsány na LV 10001, obec Teplice nad Metují, kat. území Teplice nad Metují, okres Náchod).

Pozemky se nacházejí v severozápadní části města, část občanské vybavenosti je v místě, zbytek (včetně zastávek autobusu, vlaku) do vzdálenosti cca 500 m. Přístup k pozemkům bude přímo z veřejných komunikací, budou zbudovány chodníky s vjezdy. Pozemky jsou ve východní části rovinaté, v západní svažité s orientací na východ. Pozemky se nacházejí v chráněné krajinné oblasti (CHKO Broumovsko). Na pozemcích nejsou žádné stavby. Pozemky nejsou ohroženy povodňovým rizikem. Pozemky budou napojeny na inženýrské sítě elektro, vody a kanalizace, včetně dešťové. Přípojky jsou buď přímo na pozemku, nebo v zeleném pruhu před pozemkem. Pozemky budou zatíženy věcným břemenem zřizování a provozování vedení – jsou již zbudovány přípojky ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. Na roh pozemku parc. č. 305/6 zasahuje nadzemní vedení nízkého napětí. K pozemkům bylo vydáno Územní rozhodnutí o umístění stavby 5 rodinných domů (lokalita Za Školou), včetně provedení napojení na inženýrské sítě, vybudování komunikací, veřejného osvětlení (č. j. 315/2014/Výst. ÚR-10/Kč vydané dne 21.5.2014 Městským úřadem Teplice nad Metují, Odborem výstavby). Byly předloženy regulativy výstavby na dotčených pozemcích, jedná se o standardní požadavky, bez výraznějších omezení, odpovídající běžným stavebním zvyklostem.

Historie podání