Dům Dubí- podíl 1/2

Rodinný dům

 Mapa

ID
60018
Číslo jednací
60018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-08-08 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-08-08 15:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
130.000 CZK
Nejnižší podání
65.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
25.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. 219- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Dubí, č.p. 263, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. 219 pozemek parc.č. 220- zahrada včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 709 pro katastrální území Dubí u Teplic

Prohlídka interiéru nebyla provedena. Objekt k bydlení č.p. 263, součást parc.č. 219, v k.ú. Dubí u Teplic je rohová stavba o 2 nadzemních podlažích s valbovým krovem s vikýři. Podsklepení nebylo zjištěno. Konstrukční řešení a vybavení: Jedná se o zděný objekt rohový se střechou valbového tvaru s taškovou krytinou (původní bobrovky), s vikýři a se zděnými komíny. Klempířské prvky zcela chybějí. Fasáda domu je pravděpodobně původní, do ulice zdobená, nicméně její části jsou místy odfouknuté a opadávají, stejně tak části říms apod. Dvorní strana domu je vesměs bez fasády. Součásti stavby je balkón, jehož konstrukce je odhalená, zůstalo původní kované zábradlí. Dům má převážně původní dřevěná okna, některá okenní křídla zcela chybí, jiná jsou částečně či zcela zazděná, jedno okno v patře se jeví obnovené. Stáří a stavební stav: Objekt k bydlení pochází pravděpodobně z počátku minulého století. Stavební stav objektu je nevalný – jsou zřejmé vážné stavební závady, kdy mj. z důvodu opadávající fasády a střešních tašek není bezpečné pohybovat se v blízkosti stavby. Objekt je značně zchátralý, zevně nejsou zřejmé žádné obnovy (vyjma jednoho novodobého okna). Stavba není ani řádně uzavřená (chybějící okenní křídla do dvora). Celek je v místě dlouhodobě vnímán jako problémový pro stavební stav i stav pozemku (skládka). Celek nemá funkční oplocení, na pozemku stojí letité neudržované dřevěné přístřešky. Pozemky: pozemky čís. parcely 219, součástí je objekt bydlení č.p. 263, v k.ú. Dubí u Teplic (v KN jako zastavěná plocha a nádvoří, výměra 309 m2) a čís. parcely 220 v k.ú. Dubí u Teplic (v KN jako zahrada, výměra 145 m2). Pozemky jsou mírně svažité k J/JZ, předpokládáme napojení na řád s pitnou vodou. V ulici vede veřejná kanalizace, ale informace o napojení objektu na ni není.