Chata Blatno u Chomutova

Rekreační objekt

 Mapa

ID
07019
Číslo jednací
07019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-03-06 14:15:00
 Ukončení dražby
2019-03-06 14:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
270.000 CZK
Nejnižší podání
135.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
27.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 154- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 71 m2), součástí je stavba: Blatno, č.e. 5, rod.rekr, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 154 - pozemek parc.č. 622/3- ostatní plocha (výměra 359 m2) včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 163 pro katastrální území Blatno u Chomutova

Pro poškození konstrukce nesoucí podlahu pro přístup ke vstupním dveřím na vstupní straně stavby nebylo možné bez rizika úrazu vstupních dveří dosáhnout. Prohlídka chaty byla proto provedena jen zvnějšku, část interiéru byla prohlédnuta otvorem v rozbitém zasklení okna. Rekreační chata je samostatně stojící stavba s jedním nadzemním podlažím, a částečným podsklepením. Stavba má jedno nadzemní podlaží (přízemí) a půdní prostor v sedlové střeše, je zřejmě částečně podsklepena. Z důvodu neumožnění prohlídky nebyla zjištěna vnitřní dispozice stavby. Konstrukční řešení a vybavení: Stavba má svislé nosné konstrukce dřevěné, oboustranně obíjené na dřevěnou kostru, osazené na podezdívce, vnější povrchy tvoří obíjení prkny, vnitřní zřejmě dřevovláknité desky, strop je dřevěný, střecha je sedlová, okna jsou dřevěná opatřená kovovými mřížemi. Vybavení vnitřních prostor chaty nebylo z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěno, pravděpodobně má chata vnitřní instalaci elektrického proudu. Stáří a stavební stav: Přesné stáří oceňované chaty nebylo zjištěno, její stáří ke dni ocenění odhadujeme na více než 30 let. Na chatě nejsou zvnějšku patrné žádné statické závady, na exteriéru je výrazně patrný vliv zanedbané údržby (poškozený přístup k vstupním dveřím, rozbité skleněné výplně oken apod.). Přesný stav ostatních konstrukcí a interiéru stavby z důvodu neumožnění prohlídky nebyl zjištěn. Při pohledu zvnějšku otvorem v rozbité výplni okna (viz fotodokumentaci v příloze) je patrné devastování vnitřních prostor. Stavba je ve stavu, kdy ji bez provedení stavebních úprav a oprav nelze užívat. Další stavby v příslušenství: Další stavby v příslušenství (tzv. venkovní úpravy), vzhledem k množství sněhu v okolí stavby nelze určit rozsah venkovních úprav. Pozemky: Pozemek čís. parcely St. 154, k.ú. Blatno u Chomutova, o výměře 71 m2, je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.e. 5 – stavba pro rodinnou rekreaci. Jedná se o pozemek zastavěný stavbou rekreační chaty s příslušenstvím. Pozemek čís. parcely 622/3, k.ú. Blatno u Chomutova, o výměře 359 m2, je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu ostatní plocha se způsobem využití sportoviště a rekreační plocha. Na uvedeném pozemku čís. parcely 622/3 se nachází stavba rekreační chaty č.e. 4, nezakreslená v katastrální mapě. Jde o rekreační chatu ve vlastnictví jiného vlastníka (LV č. 470, č.e. 4, 43001 Blatno), stavba č.e. 4 je v katastru nemovitostí evidována jako stavba stojící na pozemku čís. Parcely St. 132 a tvořící součást uvedeného pozemku.