Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 201018001, Nejvyšší podání 32.000 CZK

Pozemky Vodňany- podíl 77/384

Pozemek

 Mapa

ID
201018
Číslo jednací
201018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-04-03 14:30:00
 Ukončení dražby
2019-04-03 15:00:00
Odhadní cena
62.000 CZK
Nejnižší podání
31.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
9.000 CZK

Předmět dražby
podíl o velikosti 77/384 na nemovitostech: - pozemek parc.č. 459/8- trvalý travní porost (výměra 7386 m2) - pozemek parc.č. 459/12- ostatní plocha (výměra 118 m2) - pozemek parc.č. 459/20- vodní plocha (výměra 211 m2) - pozemek parc.č. 459/27- ostatní plocha (výměra 25 m2) - pozemek parc.č. 459/28- ostatní plocha (výměra 841 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, na listu vlastnictví č. 660 pro katastrální území Vodňany

Pozemek parc.č. 459/8 o výměře 7.386 m2 je vedený v Katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Podle údajů obsažených ve Veřejném registru půdy – LPIS zemědělský pozemek obhospodařuje společnost Agro Vodňany a.s., pozemek je z celé části využíván jako orná půda a je součástí půdního bloku. Pozemek parc.č. 459/12 o výměře 118 m2 je vedený v Katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. Pozemek parc.č. 459/20 o výměře 211 m2 je evidovaný v Katastru nemovitostí jako druh pozemku vodní plocha, způsob využití –koryto vodního toku umělé. Výše uvedené pozemky se z pohledu územního plánu města Vodňany nacházejí mimo zastavitelné území. Pozemky parc.č. 459/27 o výměře 25 m2 a parc.č. 459/28 o výměře 841 m2 jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha. Posuzované pozemky se nacházejí v zemědělském areálu vedle stavby bez č.p. – zemědělská stavba. Stavba je ve vlastnictví společnosti Agro Vodňany, a.s. a je v současné době využívána jako sklad. Plocha posuzovaných pozemků je podle platného územního plánu regulovaná jako podnikatelské – rostlinné, živočišné a potravinářské výroby. Pozemky jsou rovinaté. Přístup k pozemkům je přes pozemky patřící společnosti Agro Vodňany, a.s.

Historie podání
03.04.2019 14:31:13.227 201018001 přihodil na 32.000 CZK