Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 263745001, Nejvyšší podání 64.000 CZK

Rodinný dům Skalice u Žitenic- podíl 1/4

Rekreační objekt

 Mapa

ID
263745
Číslo jednací
60/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-07-26 16:30:00
 Ukončení dražby
2017-07-26 17:00:00
Odhadní cena
80.000 CZK
Nejnižší podání
64.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
36.300 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech: pozemek parc.č. St. 30- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Skalice, č.ev. 218, rod.rekr., stavba stojí na pozemku parc.č. St. 30 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 284 pro katastrální území Skalice u Žitenic.

Stavba č.ev. 218 je samostatně stojící, situovaná při místní komunikaci s asfaltovým povrchem, p.č. 490/1, ve vlastnictví obce Žitenice. Dům je nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Z důvodu neumožnění provedení prohlídky nebyla zjištěna vnitřní dispozice domu, dle sdělení spoluvlastníka domu je v 1.NP kuchyně, obytná místnost a chodba se schodištěm, ve 2. NP dvě obytné místnosti, v domě není koupelna, pouze záchod. Stavba má svislé nosné konstrukce zděné, střecha je sedlová, s valbou na východní straně, střešní krytina pálené tašky, klempířské prvky chybí, okna jsou dřevěná špaletová, fasádní omítky jsou hladké. Konstrukční řešení a vybavení vnitřních prostor domu nebylo z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěno. Přesné stáří domu se nepodařilo zjistit. Podle architektonického slohu lze usuzovat stáří stavby více jak 100 let. Z vnější prohlídky domu je pravděpodobná dlouhodobá neobydlenost a omezená údržba, stavební vady ovlivňující životnost nejsou z vnější strany patrné, stavební stav většiny konstrukcí je však vyžadující jejich obnovu, vnitřní stav objektu z důvodu neumožnění prohlídky nebylo možné zjistit. V 1.NP chybí část okenních výplní, z těchto míst je viditelná místnost v 1.NP, místnost je bez vybavení, ve špatném stavu, je zde patrná vlhkost vnitřního zdiva, strop rovný s omítaným podhledem, dveře náplňové do kovových zárubní, vysazené, chybí vrchní vrstva podlahy. Dům není obydlen, dle sdělení spoluvlastníka domu chybí vybavení kuchyně i koupelny, pouze záchod, přípojka elektro, napojení na další přípojky se nepodařilo zjistit, z koordinačního výkresu územního plánu je patrná možnost napojení na kompletní inženýrské sítě obce. Opotřebení je pro stanovení věcné hodnoty určeno odhadem, s ohledem na vnější stav objektu a omezenou údržbu. Příslušenství domu je tvořeno venkovními úpravami - přípojkami inženýrských sítí a zpevněnou plochou. Další stavby v příslušenství domu (venkovní úpravy) nejsou samostatně oceněny a v celkové obvyklé ceně jsou zohledněny jako příslušenství. Pozemek čís. parcely st. 30, k.ú. Skalice u Žitenic, o výměře 126 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č.ev. 218. Jde o stavební pozemek v západní části zastavěný stavbou pro rekreaci, východní část je tvořena zatravněnou a zpevněnou plochou, pozemek není oplocen. Pozemek je napojený na inženýrské sítě el. proudu, v místě je možnost napojení na kompletní inženýrské sítě. Pozemek se nachází v rozsáhlém chráněném území.

Historie podání
26.07.2017 16:37:10.199 263745001 přihodil na 64.000 CZK