Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Stavební pozemek s pozůstatky stavby Střezov, napodobenina pistole, pohledávka

Pozemek

 Mapa

ID
149018
Číslo jednací
149018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-09-05 15:30:00
 Ukončení dražby
2018-09-05 15:30:00
Odhadní cena
17.000 CZK
Nejnižší podání
9.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
2.000 CZK

Předmět dražby
1.- pozemek parc.č. 840- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 75 m2), součástí je stavba: Střezov č.p. 30, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 840, včetně příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 697 pro katastrální území Březno u Chomutova 2. - nefunkční napodobenina německé pistole Walter P38 - charakter dekoračního předmětu s označením P.38 nm 442637 F, plátěné pouzdro světle hnědé barvy 3. - pohledávka ohledně způsobení škody na domě zůstavitele odcizení věcí

Pozemek čís. parcely 840 se nachází a východním okraji zastavěného území osady Střezov, po levé straně místní komunikace s nezpevněným povrchem, vedoucí nad bývalým zemědělským areálem, v liniové historické zástavbě solitérních rodinných domů venkovského charakteru. Podle zjištění na místě se jedná o neoplocený, neudržovaný pozemek, na němž se nachází pozůstatky stavby rodinného domu, jenž byl postaven v rovině vytvořené ve svažitém ternu se sklonem k západu. Ke dni místního šetření se na pozemku nachází části smíšeného nosného zdiva v úrovni 1.NP, podlaha je tvořená zarostlým terénem, v severní části východní hranice se nachází vstup do zemního sklepa, jehož stavba je pod pozemkem jiného vlastníka, vlastnictví stavby sklepa není zřejmé, není užívána. Pozemek nemá přímý přístup z veřejné komunikace, je přístupný pouze přes navazující sousední parcelu, ve vlastnictví jiného právního subjektu. Navazující pozemky jsou svažité neudržované, v uliční čáře rovněž s pozůstatky pravděpodobně vedlejší stavby a opěrné zdi.

Historie podání