Rodinný dům Jirkov- podíl 1/2

Rodinný dům

 Mapa

ID
167018
Číslo jednací
167018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-12-05 14:15:00
 Ukončení dražby
2018-12-05 14:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
630.000 CZK
Nejnižší podání
315.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
80.000 CZK

Předmět dražby
podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: - pozemek parc.č. 2766- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 241 m2), součástí je stavba: budova Jirkov č. p. 597, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 2766 - pozemek parc.č. 2767- zahrada (výměra 175 m2) včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 584 pro katastrální území Jirkov

V termínu konání prohlídky nemovitých věcí nebyly nemovité věci zpřístupněny a provedení prohlídky tak nebylo umožněno. Rodinný dům č.p. 597 je řadový krajní, tvořený ½ dvojdomu, je součástí pozemku čís. parcely 2766 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Jirkov, součástí domu je přístavba jednopodlažní garáže, s pochůznou střechou, využitelnou jako terasa, jež je přístupná z interiéru v úrovni 2.NP. Dům je pravděpodobně nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími, přičemž druhé nadzemní podlaží je mansardového typu, střecha je sedlová, ve štítu s polovalbou, k severozápadní straně je přistavěna jednopodlažní přístavba garáže, s plochou střechou, vnitřní dispozice domu nebyla zjištěna. Základy pravděpodobně kamenné bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, střešní konstrukce dřevěná sedlová, střešní krytina eternitové šablony, ve 2.NP uliční fasáda bitumentový šindel, klempířské výrobky okapy a svody z pozinkovaného plechu, okna dvojitá dřevěná, vnější úprava povrchů břízolitová, v části štítové strany dřevěný obklad, v části u garáže obklad kabřincový. Podle architektonického slohu pochází dům z počátku 20. století, odhadem okolo roku 1925, tzn. stáří domu ke dni ocenění je 93 let. Z vnější strany objektu je patrná zanedbaná údržba domu, převažují původní stavební prvky, některé s patrným zvýšeným opotřebením, v rámci údržby byly provedeny novější klempířské prvky (oplechování štítové strany a okapy a svody v části do ulice, vnitřní stav a vybavenost není známa, z vnější prohlídky nelze rozpoznat, zda je dům obydlen. Z vnější obhlídky jsou viditelné záclony a žaluzie v oknech, v garáži byl zaparkován osobní automobil. V příslušenství rodinného domu je vedlejší stavba zděné kolny, navazující na přístavbu garáže a stavbu rodinného domu, stojí na pozemku čís. parcely 2766, k.ú. Jirkov. Stavba není zakreslena v katastru nemovitostí, z ulice je viditelná jen v malé části, je pravděpodobně jednopodlažní, nepodsklepená, s plochou střechou, malé velikosti. Další stavby v příslušenství domu jsou tvořeny venkovními úpravami běžného rozsahu – přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, oplocení apod.