Rodinný dům Černčice

Rodinný dům

 Mapa

ID
14018
Číslo jednací
14018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-05-02 15:15:00
 Ukončení dražby
2018-05-02 15:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
320.000 CZK
Nejnižší podání
224.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
40.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc. č. St. 46 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m2, součástí pozemku je stavba Černčice čp. 43- objekt k bydlení, stavba stojí na pozemku parc. č. st. 46, včetně příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na listu vlastnictví č. 761 pro katastrální území Černčice u Loun

Rodinný dům je samostatně stojící, půdorysu písmene L. Rodinný dům je přístupný přímo z veřejné komunikace přes uzavřený dvorek. Dům je přístupný pouze z jižní strany z ulice Husova, na severní straně je osazen do svažitého terénu, je situovaný kolmo k uliční čáře, na západní straně podélně v těsném sousedství garáže náležící k sousednímu celku. Volná plocha dvora je malé velikosti, v uliční čáře ohraničená ohradní zdí se vstupní kovovou brankou, na východní straně ohraničená vedlejší zděnou stavbou, na severní straně dvoupodlažní částí rodinného domu. Dům je pravděpodobně nepodsklepený, hlavní trakt s jedním nadzemním podlažím, se sedlovou střechou, severní trakt je se dvěma nadzemními podlažími s pultovou střechou, oba trakty mají samostatný vstup ze dvora, zda jsou vnitřně funkčně propojeny, není z vnější strany zřejmé. Vnitřní dispozice domu nebyla zjištěna. Konstrukční řešení a vybavení: Základy pravděpodobně kamenné bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, střešní konstrukce dřevěná sedlová, střešní krytina tašková, v dvoupodlažní části domu střecha pultová s mírným spádem, střešní krytina živičná, klempířské výrobky okapy a svody z pozinkovaného plechu, okna ve štítové uliční straně plastová, v dvoupodlažní části objektu do dvora dřevěná, okna do dvora nejsou viditelná, vnější úprava povrchů vápenná hladká, u štítové strany do ulice probarvená, do dvora hrubá bez finální vrstva. Stáří a stavební stav: Podle architektonického slohu pochází dům z počátku 20. století, odhadem okolo roku 1910, tzn. stáří domu ke dni ocenění je 108 let. Z vnější strany objektu je patrná údržba domu (u štítové strany domu do ulice provedena výměna oken za plastová, obnova fasády, oplechování), vnitřní stav a vybavenost není známa, z vnější prohlídky nelze rozpoznat, zda je dům obydlen. Vzhledem k věcnému břemeni doživotního užívání je předpokládáno, že je nebo do nedávné doby byl dům trvale obýván, vybavení je uvažováno v běžném standardu. V příslušenství rodinného domu je vedlejší stavba zděné kolny, postavená kolmo k uliční čáře, podél východní hranici dvora, stojí na pozemku čís. parcely St. 46, k.ú. Černčice u Loun. Stavba je nepodsklepená, jednopodlažní s pultovou střechou, s mírným spádem, základy jsou pravděpodobně betonové bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce zděné cihelné, krov pultový dřevěný, s mírným spádem, střešní krytina vlnitý eternit, klempířské výrobky okapy a svody z pozinkovaného plechu, vnější úprava povrchů vápenná hladká. Technický stav z vnější strany působí podprůměrně. Další stavby v příslušenství domu jsou tvořeny venkovními úpravami minimálního rozsahu – přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, oplocení apod. Pozemek čís. parcely St. 46, k.ú. Černčice u Loun, o výměře 200 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rodinného domu č.p. 43. Jedná se o stavební pozemek převážně zastavěný stavbou rodinného domu a vedlejší stavby, z malé části tvořený plochou uzavřeného dvora. Konfigurace terénu je rovinná.