Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Bývalá vodárna Slavče

Komerční nemovitost

 Mapa

ID
263869
Číslo jednací
01/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-02-22 15:30:00
 Ukončení dražby
2017-02-22 16:00:00
Odhadní cena
150.000 CZK
Nejnižší podání
75.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
20.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 173- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m2, součástí je stavba: bez čp/če, tech.vyb., stavba stojí na pozemku p.č.: St. 173 - pozemek parc.č. 777/6- lesní pozemek o výměře 740 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, na listu vlastnictví č. 586 pro katastrální území Slavče u Trhových Svinů.

Zděná stavba technického vybavení bez čp./če. byla původně postavená a využívaná jako vodárna a úpravna vody. Stavba není využívaná. V budově je část technologického zařízení (nefunkční). Přesný doklad o stáří stavby není dochovaný, stáří stavby je odhadnuté na cca 30 roků. Na objektu nebyla provedená rekonstrukce ani modernizace. Využití stavby je možné jako prostor ke skladování. Stavba je obdélníkového půdorysu, s jedním nadzemním podlažím (se dvěma výškovými úrovněmi), zastřešená plochou střechou. 1.NP- 2 x skladovací prostor. Přístup a příjezd k předmětným nemovitým věcem je po nezpevněném poz. parc. čís. 777/1 – lesní pozemek, který je ve vlastnictví jiného vlastníka. Na tomto pozemku není dle LV 585 zřízené věcné břemeno přístupu a příjezdu pro vlastníky nemovitých věcí, přístup a příjezd lze tudíž hodnotit jako problémový. Na pozemku 777/6 nejsou vysázené lesní porosty.

Historie podání