Pozemek Rokle

Pozemek

 Mapa

ID
166018
Číslo jednací
166018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-11-07 14:00:00
 Ukončení dražby
2018-11-07 14:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
60.000 CZK
Nejnižší podání
30.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
7.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 674/17- ostatní plocha o výměře 329 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 468 pro katastrální území Rokle

Pozemek je v katastru nemovitostí vedený v druhu ostatní plocha, zeleň, je situovaný v zastavěném území osady Hradec, odloučené části obce Rokle, v místě zástavby bytových domů malé velikosti, panelové konstrukce, v území řešeném územním plánem obce jako plochy BH, plochy bydlení v bytových domech. K parcele je v malé části o délce cca 0,7 m přístup z veřejné komunikace na pozemku čís. parcely 674/10 (ostatní plocha, ostatní komunikace), dále pak z pozemku čís. parcely 674/16 (ostatní plocha, zeleň), obě ve vlastnictví Obce Rokle. Jedná se o oplocený pozemek, nepravidelného půdorysu, užívaný jako zahrada, nachází se zde četné stavby bez základů, jedná se o přístřešky, fóliovníky apod. postavené neodborným způsobem, z použitých materiálů z demolic, dřevěné nebo plechové konstrukce. Stavby nejsou zapsány v katastru nemovitostí, jsou ve špatném technickém stavu, bez vybavení, oplocení je dřevěné plaňkové. Napojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno, jsou však v dosahu. Na pozemku se dále nachází starší obytný přívěs, jedná se o věc movitou. Trvalé porosty se na pozemku nenacházejí.