Rodinný dům Pohořany

Rodinný dům

 Mapa

ID
117018
Číslo jednací
117018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-09-12 15:15:00
 Ukončení dražby
2018-09-12 15:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
630.000 CZK
Nejnižší podání
315.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
90.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 109- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 101 m2), součástí je stavba: Pohořany č. p. 99, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 109 - pozemek parc.č. 303/5- zahrada (výměra 450 m2) včetně příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 678 pro katastrální území Pohořany

Nebyla umožněna prohlídka vnitřních prostorů domu, prohlídka domu a pozemků byla provedena pouze zvnějšku. Rodinný dům č.p. 99 je samostatně stojící stavba tvořící součást pozemku čís. parcely St. 109, k.ú. Pohořany. Dispoziční řešení: Vnitřní dispozici domu se pro neumožnění prohlídky nepodařilo zjistit. Lze předpokládat, že vnitřní dispozice domu je tvořena 1.PP (suterén, podsklepení), 1.NP (přízemí), a půdou, dle údajů z RUIAN (registru územní identifikace adres a nemovitostí) je uvedena jedna bytová jednotka s příslušenstvím, dle velikosti domu a odborného odhadu se dá předpokládat bytová jednotka o minimální velikosti 3+1, dispozice domu sestává (odhadem): - v 1.PP (suterénu) z chodby se schodištěm, sklepní místnost - v 1.NP (přízemí) z chodby se schodištěm, bytové jednotky 3+1, - půdy. Stáří a stavební stav: Přesné stáří stavby domu se nepodařilo zjistit, bylo stanoveno odborným odhadem a to s přihlédnutím k použitým materiálům a stavebnímu slohu na rok 1930. Dům není prokazatelně obýván, je neudržovaný, zanedbaný, jeho stavebně-technický stav odpovídá značnému stáří a zaostávající údržbě. Stav vnitřního vybavení se nepodařilo zjistit, dům nebyl zpřístupněn. Z vnějšku je patrné vylomení vstupních dveří, rozbitá skla jednoho z oken, zřejmě došlo ke vniknutí nepovolaných osob. Z vnějšku je oknem patrné také zaplavení sklepa vodou, příčinou by mohla být zvýšená hladina spodní vody nebo jiná závada. Pozemek čís. parcely St. 109, k.ú. Pohořany, o výměře 101 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití – zastavěno rodinným domem č.p. 99, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území. Pozemek čís. parcely 303/5, k.ú. Pohořany, o výměře 450 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrada, způsob využití – zahrada, způsob ochrany – zemědělský půdní fond. Na pozemcích se dále nachází venkovní úpravy (přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy apod.)