Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 120018001, Nejvyšší podání 53.000 CZK

Rodinný dům Libínky- podíl 1/2

Rodinný dům

 Mapa

ID
120018
Číslo jednací
120018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-09-12 16:00:00
 Ukončení dražby
2018-09-12 16:30:00
Odhadní cena
98.000 CZK
Nejnižší podání
49.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
14.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. St. 131- zastavěná plocha a nádvoří (o výměře 187 m2), součástí je stavba: Libínky č. p. 40, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 131 včetně příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 10 pro katastrální území Libínky

Prohlídka nemovitosti nebyla umožněna, popis vyhotoven na základě získaných informací. Dům není podsklepen, v 1. nadzemním podlaží se nachází chodba a dva pokoje, v podkroví jedna obytná místnost a půda. Část domu (jedná se cca o 1/2) je stavebně oddělena zděnou příčkou, tato část je přístupna pouze ze stavby na pozemku čís. parcely St. 91. Konstrukční řešení a vybavení: Stavba má svislé nosné konstrukce zděné se smíšeného zdiva (cihla, kámen), střecha je sedlová krytá v severní části eternitovými šablonami, v jižní taškami, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, fasádní omítky jsou hladké, vnitřní omítky hladké vápeno-cementové, okna jsou dřevěná špaletová, dveře dřevěné náplňové, schody do podkroví jsou kamenné, podlahy jsou kryty povlaky z PVC. Dům má vnitřní rozvod el. proudu, vytápění je lokální na tuhá paliva. Stáří a stavební stav: Přesné stáří rodinného domu nebylo zjištěno- přibližně 100 let. Na domě nejsou zvnějšku patrné žádné statické nebo jiné vážné stavební závady, na exteriéru je výrazně patrný vliv zanedbané údržby (opadané omítky, chybějící hřebenáč na střeše, rozbitá skleněná výplň okna apod.). Stavební stav ostatních konstrukcí a interiéru stavby z důvodu neumožnění prohlídky nebyl zjištěn, předpokládáme rovněž zhoršený stav zanedbanou údržbou. Další stavby v příslušenství (tzv. venkovní úpravy) tvoří zpevněné plochy, oplocení apod., uvedené stavby jsou situovány na pozemku čís. parcely St.131, k.ú. Libínky. Pozemek čís. parcely St. 131, k.ú. Libínky, o výměře 187 m2, je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rodinného domu č.p. 40. Jedná se o pozemek z části zastavěný stavbou rodinného domu s příslušenstvím, nezastavěná plocha je užívána jako nádvoří. Nádvoří domu je neudržované, porostlé náletovými dřevinami.

Historie podání
12.09.2018 16:13:25.235 120018001 přihodil na 53.000 CZK
12.09.2018 16:12:52.078 120018002 přihodil na 51.000 CZK
12.09.2018 16:03:20.966 120018001 přihodil na 49.000 CZK