Rodinný dům Tetčiněves- podíl 1/6, bytové zařízení

Byt

 Mapa

ID
47019
Číslo jednací
47019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-07-31 13:00:00
 Ukončení dražby
2019-07-31 13:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
40.000 CZK
Nejnižší podání
20.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
5.000 CZK

Předmět dražby
1.- podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 62/1- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 263 m2), součástí je stavba: Tetčiněves č. p. 34, rod. dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 62/1, včetně příslušného podílu na všech součástech a příslušenství (zejména vedlejší stavby), vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 34 pro katastrální území Tetčiněves 2.- bytové a ostatní domácí zařízení do jedné místnosti nacházející se v domě na adrese Úštěk, Tetčiněves 34

Rodinný dům č. p. 34 je samostatně stojící stavba umístěná do svažitého terénu. Je nepodsklepená a má dvě nadzemní podlaží s půdním prostorem, byt o velikosti 1 +3 bez sociálního příslušenství, pouze suchý záchod. Značně zanedbaná údržba. Vedlejší stavba- stodola, nezakreslena v katastrální mapě.