Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 34019001, Nejvyšší podání 425.000 CZK

Pozemky a zemědělská stavba Tuhaň u Dubé- podíl 1/5

Pozemek

 Mapa

ID
34019
Číslo jednací
34019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-06-26 15:45:00
 Ukončení dražby
2019-06-26 16:15:00
Odhadní cena
850.000 CZK
Nejnižší podání
425.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
100.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/5 na nemovitostech: Pozemek parc.č. st. 18- zastavěná plocha a nádvoří (2433 m2), stavba na pozemku: bez čp / č. ev., zemědělská stavba Pozemek parc.č. 78/1- trvalý travní porost (3224 m2) Pozemek parc.č. 78/2- ostatní plocha (228 m2) Pozemek parc.č. 78/3- trvalý travní porost (41 m2) Pozemek parc.č. 79/1- ostatní plocha (678 m2) Pozemek parc.č. 79/2- ostatní plocha (883 m2) Pozemek parc.č. 79/3- ostatní plocha (188 m2) Pozemek parc.č. 80- zahrada (226 m2) Pozemek parc.č. 81/1- ostatní plocha (1071 m2) Pozemek parc.č. 721- orná půda (11469 m2) Pozemek parc.č. 726- vodní plocha (5859 m2) Pozemek parc.č. 727- vodní plocha (1565 m2) Pozemek parc.č. 753/2- lesní pozemek (3932 m2) Pozemek parc.č. 754/11- orná půda (104412 m2) Pozemek parc.č. 964/2- orná půda (5170 m2) Pozemek parc.č. 1422/1- ostatní plocha (248 m2) Pozemek parc.č. 1422/2- ostatní plocha (185 m2) Stavba: bez čp / č. ev., zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 18 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, na listu vlastnictví č. 22 pro katastrální území Tuhaň u Dubé

Zemědělská stavba bez č.p./č.e: Prohlídka objektu nebyla umožněna a proběhla pouze zvenčí. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní pro daný typ stavby. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace případného příslušenství a skutečné provedení tedy může být odlišné. Objekt je zemědělská stavba sloužící k uskladnění zemědělské produkce. Stavba má jedno nadzemní podlaží a je bez podzemního podlaží. Objekt má půdu a nemá vybudované obytné podkroví. Základy jsou smíšené, objekt je zděné konstrukce stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří betonová taška a pro klempířské prvky byl použit pozinkovaný plech. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Odhadem byl objekt postaven v roce 1930. Stěny objektu jsou bez vad, střecha je bez vad, objekt je bez oken, podlahy jsou zastaralé, objekt je bez vybavení a rozvody jsou zastaralé. Objekt je v dobrém stavu. Prostor je využíván jako sklad. Zastavěná plocha činí 480 m2. Podlahová plocha vč.příslušenství (půda) činí 960 m2. Vnitřní omítky chybí. V objektu nejsou okna. Vchodové dveře jsou dřevěné. V ostatních místnostech je cementový potěr. V objektu se nenachází další vybavení. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Jednotka je bez zdroje vody, odpadní vody nejsou v objektu řešeny. Pozemky: parc. č. st. 18; 78/1; 78/2; 78/3; 79/1; 79/2; 79/3; 80; 81/1; 1422/1 a 1422/2- pozemky jsou v zastavěné ploše obce a jedná se o stavební pozemky s celkovou plochou 9.405 m2. Plocha pozemků jsou dle územního plánu regulovány jako Plochy smíšené obytné - SO. Pozemky spolu sousedí a tvoří celek. Na pozemcích je několik ovocných dřevin. Pozemky jsou místy rozděleny oplocením (ohrádkami) a slouží k chovu domácího zvířectva. Na pozemku je též několik drobných staveb v podobě přístřešků a kurníků, které nemají vliv na výši ocenění. Sklon pozemků je mírně svažitý. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemek parc. č. 721; 726; 727; 753/2; 754/11 a 964/2- p.č. 721; 754/11 a 964/2 jsou užívány jako zemědělské pozemky, s plochou 121.051 m2. Plocha pozemků je dle územního plánu regulovaná jako plochy zemědělské - orná půda; pozemek p.č.964/2 jako plochy zemědělské - trvale travní porost. Na pozemcích se nenacházejí trvalé porosty. Jsou obhospodařovány. Samotné pozemky jsou mírně svažité. K pozemkům lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Pozemky p.č. 726 a 727 jsou zamokřené pozemky, s plochou 7.424 m2. Plocha pozemků je dle územního plánu regulovaná jako plochy vodní a vodohospodářské. Pozemek p.č. 753/2 je lesním pozemkem, s plochou 3.932 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako plocha lesní. Na pozemku se řídce nachází stromy olše lepkavé. Značná část je vyřezaná kvůli vedení el. proudu.

Historie podání
26.06.2019 15:46:34.594 34019001 přihodil na 425.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem