Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 38019002, Nejvyšší podání 25.000 CZK

Stavební pozemek Jiříkov- podíl 1/2

Pozemek

 Mapa

ID
38019
Číslo jednací
38019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-05-22 15:45:00
 Ukončení dražby
2019-05-22 16:20:00
Odhadní cena
50.000 CZK
Nejnižší podání
25.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
6.000 CZK

Předmět dražby
podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech - pozemek parc.č. 3918/1- zahrada (1060 m2) - pozemek parc.č. 3918/2- trvalý travní porost (58 m2) - pozemek parc.č. 3918/3- ostatní plocha (151 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 752 pro katastrální území Jiříkov

Stavební pozemky (dále pozemek), s celkovou plochou 1.269 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - stabilizované plochy - obytné v rodinných domech smíšené. Na pozemku se nachází náletové dřeviny olše, javoru, osiky a je bez oplocení. Samotný pozemek je mírně svažitý. K pozemku lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Objekt je umístěn na východním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Historie podání
22.05.2019 16:10:05.597 38019002 přihodil na 25.000 CZK