Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 23018003, Nejvyšší podání 450.000 CZK

Stavba Perštejn

Komerční nemovitost

 Mapa

ID
23018
Číslo jednací
23018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-03-21 14:30:00
 Ukončení dražby
2018-03-21 15:00:00
Odhadní cena
900.000 CZK
Nejnižší podání
450.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
110.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 330- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: budova bez čp/če, zem.stav, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 330 včetně příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 396 pro katastrální území Černýš

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený jednopodlažní objekt se sedlovou střechou vč. příslušenství. Střešní prostor je bez využití. Základy tvoří základové pasy. Svislé nosné konstrukce jsou zděné, ocelové konstrukce. Stropní konstrukce se nevyskytují. Střešní konstrukce je dřevěná sedlová. Střešní krytina je z osinkocementové vlnovky. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Bleskosvod je instalován. Fasáda je břízolitová. Okna jsou dřevěná jednoduchá. Dveře jsou dřevěné a plechové plné nebo prosklené. Vrata jsou plechová. Vnitřní omítky jsou vápenné. Podlahy jsou betonové. Schodiště se nevyskytuje. Odpad je sveden do bezodtokové jímky. Elektroinstalace je světelná i motorová. Plyn není zaveden. Stáří stavby nebylo doloženo, je odhadováno z roku 1970, tedy 48 let. Technický stav je mírně podprůměrný bez řádné údržby. Užitná plocha celkem: 1 500,00 m2. Celková výměra pozemků 1 781 m2.

Historie podání
21.03.2018 14:35:12.674 23018003 přihodil na 450.000 CZK