Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Pozemky Chotiměř a Dobkovičky- podíl 1/2

Pozemek

 Mapa

ID
140018
Číslo jednací
140018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-06-19 14:45:00
 Ukončení dražby
2019-06-19 14:45:00
Odhadní cena
56.000 CZK
Nejnižší podání
19.600 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
5.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc. č. 484/11- trvalý travní porost pozemek parc.č. 505/1- trvalý travní porost pozemek parc.č. 511/3- ostatní plocha včetně všech součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 81 pro katastrální území Dobkovičky - podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. 225/2- trvalý travní porost pozemek parc.č. 227/13- orná půda včetně všech součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 81 pro katastrální území Chotiměř

Pozemky parc. č. 225/2; 217/3 nacházející se v obci Chotiměř, okres Litoměřice, katastrální území Chotiměř jsou užívány jako zemědělský pozemek, o celkové rozloze 2.230 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - NP- plochy přírodní. Pozemky jsou obdělávané. Pozemky jsou bez porostů a bez oplocení. Jsou mírně svažité. Přístup přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno. Pozemky jsou situovány na severním okraji katastrálního území obce Chotiměř. Pozemky parc. č. 484/11, 505/1, 511/3 nacházející se v obci Velemín, okres Litoměřice, katastrální území Dobkovičky sloužily k zemědělským účelům. V současnosti jsou dlouhodobě neobdělávané. Mají rozlohu 3.973 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako - ZT - trvalé travní porosty. V části pozemků probíhá hranice CHLÚ - dobývací prostor. Na pozemcích se nachází nálety dubů, osiky, jasanu a nejsou oplocené. Jsou svažité. K pozemkům je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Pozemky jsou umístěny na východním okraji katastrálního území Dobkovičky.

Historie podání