Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 17019001, Nejvyšší podání 22.000 CZK

Dům Duchcov- podíl 1/6

Rodinný dům

 Mapa

ID
17019
Číslo jednací
17019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-07-03 15:00:00
 Ukončení dražby
2019-07-03 15:30:00
Odhadní cena
44.330 CZK
Nejnižší podání
21.900 CZK
Minimální příhoz
300 CZK
Jistota
5.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech: pozemek parc.č. 425- zastavěná plocha a nádvoří (107 m2), součástí je stavba: Duchcov č. p. 183; objekt k bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. 425 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 190 pro katastrální území Duchcov

Rodinný dům č.p. 183 je řadový krajní, je součástí pozemku čís. parcely 425, k.ú. Duchcov. Vzhledem k neumožnění prohlídky vnitřních prostor je vnitřní dispozice odvozena z dostupných údajů RUAINu a prohlídky zvnějšku. Dispoziční řešení (předpokládané): Jedná se o nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, půdou, o velikosti jedné bytové jednotky 4+1. 1. NP (přízemí) se nachází – zádveří, chodba, tři obytné místnosti, 2. NP (1. patro) se nachází schodiště s chodbou a dvě obytné místnosti. Konstrukční řešení a vybavení: Vzhledem k neumožnění prohlídky vnitřních prostor je vnitřní dispozice odvozena z dostupných údajů RUAINu a prohlídky zvnějšku. Stavba má svislé nosné konstrukce zděné v kombinaci kámen+ cihla, se založením na základových pasech pravděpodobně z kamene, stropy jsou pravděpodobně dřevěné trámové, střecha je sedlová, opatřená pálenou krytinou, klempířské prvky jsou neúplné z pozinkovaného plechu, schodiště je pravděpodobně betonové, okna jsou dřevěná, dveře jsou pravděpodobně dřevěné do kovových zárubní, vnitřní povrchy stěn jsou zřejmě štukové, vnější jsou hrubé. Dům má rozvody el. proudu, vody, kanalizace, topení je zřejmě lokální na tuhá paliva, příprava teplé vody v elektrickém boileru, sociální zařízení jsou vybavena standardními zařizovacími předměty (vana, umývadlo a splachovací záchod). Stáří a stavební stav: Dům pochází odhadem z období kolem roku 1935, jeho stáří je přibližně 83 let. Dům se jeví jako dlouhodobě opuštěný a nevyužívaný. Na domě jsou patrné započaté stavební úpravy (nedokončená osazení oken), jeho stavebně technický stav odpovídá stáří a dlouhodobě zanedbané celkové údržbě, na domě nejsou patrné žádné větší statické závady. Další stavby v příslušenství: Jde o přípojky inženýrských sítí (elektrika, voda, kanalizace) a zpevněné plochy okapových chodníčků a přístupy ke vstupům.

Historie podání
03.07.2019 15:03:36.646 17019001 přihodil na 22.000 CZK