Pozemky Ostré- podíl 1/5

Pozemek

 Mapa

ID
27019
Číslo jednací
27019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-08-14 13:30:00
 Ukončení dražby
2019-08-14 14:00:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
130.000 CZK
Nejnižší podání
65.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
15.000 CZK

Předmět dražby
- spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5, slovy jedna pětina, na těchto nemovitostech: pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 185/1, zahrada, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 692, lesní pozemek, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 694, lesní pozemek, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 695, lesní pozemek, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 696, lesní pozemek, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 697, lesní pozemek, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 698/1, lesní pozemek, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 698/3, ostatní plocha, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 699/1, lesní pozemek, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 700, lesní pozemek, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 701/8, lesní pozemek, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 701/9, lesní pozemek, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 702/3, lesní pozemek, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 62 pro katastrální území Ostré - spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5, slovy jedna pětina, na těchto nemovitostech: pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1563/65, orná půda, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1704, lesní pozemek, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1705, lesní pozemek, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1706, lesní pozemek, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1707, lesní pozemek, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1708, lesní pozemek, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1709, lesní pozemek, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1710, lesní pozemek, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1711, lesní pozemek, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1712, trvalý travní porost, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1714, lesní pozemek, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1715, lesní pozemek, pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1716, lesní pozemek, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 1039 pro katastrální území Úštěk

Lesní pozemky mají celkovou rozlohu 29.700 m2. Oceňovanému podílu 1/5 odpovídá plocha o rozloze 5.940 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - Plochy lesní - lesy hospodářské. V katastru Úštěk se jedná o lesy s převahou borovice ve věku cca 35 let (tyčovina až kmenovina), místy též modřín. V katastru Ostré se jedná z poloviny o topoly, dále pak borovici, osiku a slabě buk a dub. Vše ve věku kolem 40 let. Lesy mají jihozápadní expozici a jsou dopravně přístupné. Samotné pozemky jsou svažité. Přístup k pozemkům dle KN je ve většině přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno (zde je majitel veden v KÚ jako nedostatečně identifikovaný. Pozemek parc. č. 1563/65 nacházející se v obci Úštěk, okres Litoměřice, katastrální území Úštěk je užíván jako zemědělský pozemek o celkové rozloze 1181 m2, podílu 1/5 odpovídá přepočtená plocha o rozloze 236 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako - plochy zemědělské - orná půda a chmelnice. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno. Pozemek parc. č. 185/1 nacházející se v obci Úštěk, okres Litoměřice, katastrální území Ostré, je stavební, celková rozloha pozemku činí 122 m2. Přepočtená rozloha pozemku činí 24 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - Plochy bydlení - bydlení individuální městského a příměstského typu. Na pozemku jsou náletové porosty a je bez oplocení. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno.