Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 595076001, Nejvyšší podání 43.000 CZK

Zemědělské pozemky Drahobuz- podíl 1/18

Pozemek

 Mapa

ID
595076
Číslo jednací
116/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-11-29 14:45:00
 Ukončení dražby
2017-11-29 15:15:00
Odhadní cena
86.000 CZK
Nejnižší podání
43.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
13.000 CZK

Předmět dražby
podíl o velikosti 1/18 na nemovitostech: - pozemek parc.č. 208/40- orná půda - pozemek parc.č. 770- orná půda - pozemek parc.č. 771- orná půda - pozemek parc.č. 772- orná půda - pozemek parc.č. 773- orná půda - pozemek parc.č. 787/32- orná půda - pozemek parc.č. 787/33- orná půda - pozemek parc.č. 787/37- orná půda - pozemek parc.č. 1675/5- ostatní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 115 pro katastrální území Drahobuz.

Pozemek čís. parcely 280/40: Podle zjištění na místě se jedná o pozemek v terénu bez znatelných hranic, tvořící část chmelnice, pozemek je půdorysu zkoseného obdélníku, na pozemku se nachází zařízení chmelnice. Pozemky čís. parcel 770, 771, 772, 773, 787/32, 787/33, 787/37, k.ú. Drahobuz: Podle zjištění na místě se jedná o pozemky zemědělsky obhospodařované, tvořící dva funkční celky, přibližně obdélníkového půdorysu, uprostřed rozsáhlých zemědělských celků, v místě přístupném z veřejné komunikace. Celková plocha pozemků 78989 m2. Zemědělská stavba je postavena na pozemku čís. parcely 1675/5, k.ú. Drahobuz (ostatní plocha, ostatní komunikace), není zapsána ani zakreslena v katastru nemovitostí, je samostatně stojící. Dispoziční řešení: Stavba je pravděpodobně nepodsklepená, s jedním nadzemním podlažím, se sedlovou střechou. Konstrukční řešení a vybavení: Stavba má svislé nosné konstrukce zděné, krov dřevěný, sedlový, krytina eternitové šablony, klempířské prvky chybí, okna chybí, vrata dřevěná dvoukřídlá, vnější omítky vápenné hrubé, vnitřní stav nezjištěn. Stáří a stavební stav: Přesné stáří domu se nepodařilo zjistit. Podle architektonického slohu lze usuzovat stáří stavby cca 70 let. Stavba je v technickém stavu bez zjevných vad ovlivňujících životnost, odpovídající stáří a pouze nutné údržbě, s potřebou obnovy dožilých konstrukcí. Pozemek čís. parcely 1675/5, k.ú. Drahobuz, 90m2, je obdélníkového půdorysu, na jižní hranici se zkosením, je téměř zcela zastavěn, nachází se v místě s možností napojení na kompletní inženýrské sítě.

Historie podání
29.11.2017 14:46:30.262 595076001 přihodil na 43.000 CZK