Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 133018001, Nejvyšší podání 13.000 CZK

Rodinný dům Němčany- podíl 1/14

Rodinný dům

 Mapa

ID
133018
Číslo jednací
133018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-07-13 10:00:00
 Ukončení dražby
2018-07-13 10:30:00
Odhadní cena
26.000 CZK
Nejnižší podání
13.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
3.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/14 na nemovitostech: pozemek parc.č. 1486- orná půda pozemek parc.č. 1491/1- zahrada pozemek parc.č. 1491/2- zahrada pozemek parc.č. 1492/1- zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. 1492/2- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Němčany, č.p. 45, bydlení stavba- budova Němčany, č.p. 45, bydlení, na parcele č. 1492/2 včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví č. 32 pro katastrální území Krásný Dvůr

Dům je nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím, se sedlovou střechou, v severovýchodní části s jednopodlažní přístavbou s pultovou střechou. Vnitřní dispozice domu nebyla zjištěna. V současnosti dům není udržován. Technický stav a vybavenost nesplňuje podmínky bezpečného užívání, dům je v neobyvatelném stavu, nesplňuje normy standardu trvalého bydlení. Příslušenství domu je tvořeno venkovními úpravami zanedbatelného rozsahu – přípojky inženýrských sítí. Pozemek čís. parcely 1486, o výměře 2411 m2, je přístupný z veřejné komunikace, dle zařazení v územním plánu nelze využít k výstavbě, s ostatními oceňovanými pozemky netvoří funkční celek, od funkčního celku je oddělen veřejnou komunikací (silnicí), je samostatně obchodovatelný. Pozemek čís. parcely 1491/1, o výměře 869 m2. Jedná se o pozemek užívaný ve funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 45, stojící na pozemku čís. parcely 1492/2, na nějž navazuje jeho SZ a SV hranicí. Pozemek není oplocený, je neudržovaný, tvoří severní část funkčního celku, na SZ a SV hranici navazuje na zemědělsky obhospodařovaný pozemek, na pozemku se nacházejí listnaté stromy, trvalé porosty jsou pěstebně nedotčené, vzniklé přirozeným náletem z okolí. Pozemek čís. parcely 1491/2, o výměře 176 m2. Jedná se o pozemek užívaný ve funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 45, stojící na pozemku čís. parcely 1492/2, na nějž navazuje v bodě jeho SV rohu, JZ hranicí navazuje na pozemek čís. parcely 1492/1 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště). Pozemek není oplocený, je zatravněný, tvoří SV část funkčního celku. Pozemek čís. parcely 1492/1, o výměře 648 m2, v současnosti užívaný ve funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 45. Jedná se o stavební pozemek, na němž stála v jeho JZ části stavba pro bydlení č.p. 4, podle doložených podkladů již stavba není v katastru nemovitostí evidována, právně neexistuje, v terénu jsou patrné pozůstatky stavby, části obvodového zdiva v úrovni 1.NP převážně do výše dveřních otvorů, v JZ části částečně zapuštěny do terénu, ruiny jsou prorostlé vegetací bez podlah, je zde nashromážděný odpad. Pozůstatky stavby nemají cenotvornou hodnotu, jejich existence včetně vzniklé skládky má negativní vliv na hodnotu pozemku (náklady na odstranění). Pozemek čís. parcely 1492/2, o výměře 417 m2, na pozemku stojí stavba rodinného domu č.p. 45. Jedná se o stavební pozemek na severozápadní straně zastavěný stavbou rodinného domu, přibližně uprostřed funkčního celku v části podél východní hranice zastavěný jednopodlažní vedlejší stavbou, volná plocha je užívána jako zázemí (zahrada) rodinného domu, v době prohlídky zanedbaná, s porostem ovocných stromů. Konfigurace terénu je mírně svažitá až rovinná, se sklonem k severovýchodu.

Historie podání
13.07.2018 10:00:49.341 133018001 přihodil na 13.000 CZK