Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 873140001, Nejvyšší podání 41.000 CZK

Pozemky Slatina- podíl 1/3

Pozemek

 Mapa

ID
873140
Číslo jednací
109/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-12-13 15:45:00
 Ukončení dražby
2017-12-13 16:20:00
Odhadní cena
115.000 CZK
Nejnižší podání
41.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
12.000 CZK

Předmět dražby
podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech: - pozemek parc.č. St. 50- zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parc.č. 697/40- zahrada - pozemek parc.č 975/2- orná půda vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 20 pro katastrální území Slatina pod Hazmburkem

Pozemky- zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště, zahrada, orná půda, o celkové rozloze 10 700 m2. Pozemek p.č. St. 50 je situován v centrální části obce u přilehlé komunikace, v katastru nemovitostí je definován jako zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště. Severní částí pozemek pak navazuje na pozemek jiného vlastníka se stavbou. V současné době je pozemek oplocen a na pozemku jsou vzrostlé listnaté stromy, celkem 6 ks, jejichž stáří je odhadováno na ca. 30 let; pozemek je udržovaný. Na pozemku se nenachází žádná stavba. Pozemek je územním plánem definován jako „Veřejná prostranství“. Pozemek p.č. 697/40 je situován v odlehlé jihozápadní části obce, nachází se mezi pozemky třetích vlastníků, přístup k pozemku není zajištěn zřízením věcných břemen. V katastru nemovitostí je pozemek definován jako zahrada – pozemek má přiděleno BPEJ. Pozemek je v ochranném pásmu Fakticky je pozemek možné využít jako zemědělský. Pozemek je územním plánem definován jako „Plochy zemědělské“. Pozemek p.č. 975/2 je situován v odlehlé jihovýchodní části obce v těsné blízkosti železničního koridoru, nachází se mezi pozemky třetích vlastníků, přístup k pozemku není zajištěn zřízením věcných břemen. V katastru nemovitostí je pozemek definován jako orná půda – pozemek má přiděleno BPEJ. Fakticky je pozemek možné využít jako zemědělský. Pozemek je územním plánem definován jako „Plochy zemědělské“.

Historie podání
13.12.2017 16:14:31.170 873140001 přihodil na 41.000 CZK