Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

RD Třebenice- podíl 1/4

Rodinný dům

 Mapa

ID
605577
Číslo jednací
58/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-08-09 16:45:00
 Ukončení dražby
2017-08-09 16:45:00
Odhadní cena
60.000 CZK
Nejnižší podání
38.400 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
42.350 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech: pozemek parc.č. St.447- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Třebenice, č.p. 404, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 447 pozemek parc.č. 308/18- zahrada pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)- parcela 1908 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 196 pro katastrální území Třebenice

Rodinný dům č.p. 404 je řadový krajní, situovaný v jihovýchodní části oploceného areálu, na pozemku čís. parcely st. 447, k.ú. Třebenice, čelní stranou podél ulice Bezručova. Dům je nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem v sedlové střeše. Z důvodu neumožnění provedení prohlídky nebyla zjištěna vnitřní dispozice domu, dle sdělení uživatelky je v domě jedna bytová jednotka bez sociálního zázemí, sestávající z jedné obytné místnosti, kuchyně. Stavba má svislé nosné konstrukce zděné, střecha je sedlová s taškovou krytinou, klempířské prvky pouze pozůstatky okapů z pozinkovaného plechu, okna jsou dřevěná špaletová, fasádní omítky jsou hladké. Konstrukční řešení a vybavení vnitřních prostor domu nebylo z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěno. Přesné stáří domu se nepodařilo zjistit. Podle architektonického slohu lze usuzovat stáří stavby cca 100 let. Z vnější prohlídky domu je pravděpodobná dlouhodobá omezená údržba domu, bez modernizace, stavební vady ovlivňující životnost nejsou z vnější strany patrné, stavební stav většiny konstrukcí je však vyžadující jejich obnovu, vnitřní stav objektu z důvodu neumožnění prohlídky nebylo možné zjistit. Dům je trvale obydlen, ze sdělení uživatelky domu vyplývá spíše podstandardní vybavenost a absence hygienického zázemí (koupelny), voda čerpána ze studny, kanalizace do jímky. Opotřebení je pro stanovení věcné hodnoty určeno odhadem, s ohledem na vnější stav objektu a omezenou údržbu. Příslušenství domu je tvořenou zděnou kolnou, přistavěnou kolmo k západní straně domu. Kolna je nepodsklepená, s jedním nadzemním podlažím, s pultovou střechou. Další stavby v příslušenství (tzv. venkovní úpravy) tvoří přípojky inženýrských sítí - elektro, studna, jímka, zpevněné plochy, oplocení apod. Další stavby v příslušenství domu (venkovní úpravy) nejsou samostatně oceněny a v celkové obvyklé ceně jsou zohledněny jako příslušenství. Pozemek čís. parcely st. 447, k.ú. Třebenice, o výměře 223 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rodinného domu č.p. 404. Jde o stavební pozemek z převážné části zastavěný rodinným domem č.p. 404, nezastavěná plocha je užívána jako zázemí dvůr a zahrada, na pozemku se nachází vedlejší stavba – zděná kolna. Pozemek je napojený na inženýrské sítě el. proudu. Pozemek čís. parcely 308/18, k.ú. Třebenice, o výměře 267 m2, evidovaný v druhu zahrada, navazuje na pozemek stavební st. 447, je přibližně obdélníkového půdorysu, ohraničená oplocením sousedícím s areály sousedních rodinných domů. Pozemek čís. parcely 1908, k.ú. Třebenice, o výměře 1680 m2, evidovaný ve zjednodušené evidenci původního Pozemkového katastru, jedná se o pozemek zemědělský v terénu bez identifikace.

Historie podání